Handelsbetingelser


 
   

Generelle oplysninger


FriloTech ApS
CVR:42427373
Stæremosen 36, 3250 Gilleleje
info@frilotech.dk
+45 61 13 20 00
 

FriloTech handler udelukkende B-B, med undtagelse af enkelte produkter som feriekøleboksene.


Betaling

Visa Dankort, MasterCard

Beløbet hæves først på kortet, når varen afsendes.

 

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for FriloTech ApS, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra FriloTech ApS, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er FriloTech ApS i hænde inden to uger fra tilbudets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for FriloTech ApS, uden skriftlig bekræftelse fra FriloTech ApS. Priser på hjemmesiden vises eksklusiv moms og er eksklusiv afgifter.

2. Levering og udbringning

FriloTech ApS leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Til Færøerne, Grønland, Island og øvrige udland sendes alle forsendelser ufranko. For priser kontakt da vores salgs afd. på +45 61 13 20 00

3. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er FriloTech ApS såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. Hvis FriloTech ApS ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til FriloTech ApS, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til FriloTech ApS at hæve aftalen.

5. Reklamationsret vedr. mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis FriloTech ApS ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. Hvis køberen hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af FriloTech ApS for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Erstatningskravet kan dog maksimalt andrage 10% af den aftalte købesum for den mangelfulde genstand. FriloTech ApS har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. FriloTech ApS er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

FriloTech ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af FriloTech ApS eller andre, som firmaet har ansvaret for. FriloTech ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. FriloTech ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, FriloTech ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde FriloTech ApS skadesløs i samme omfang, som FriloTech ApS's ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har FriloTech ApS ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før FriloTech ApS tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for FriloTech ApS. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

8. Ejendomsforbehold

FriloTech ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i anbrudt emballage eller opskåret på metermål samt varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

11. Forbehold

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

12. Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører FriloTech ApS og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden FriloTech ApS’s skriftlige tilladelse. FriloTech ApS giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart (f.eks. direct marketingsfirmaer o.l.). De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.

 

13. Leverandører

Leverancer af varer skal forgå til aftalt tid, enten direkte hos en af FriloTech's kunder, eller på FriloTech's lager, med mindre andet er aftalt. Leverandørfakturaer skal sendes til info@frilotech.dk. Fakturaer for leveret varer, skal være i FriloTech's hænde inden 10 dage efter en leverance. Overholdes dette ikke er FriloTech i sin gode ret, til at afvise den omhandlende faktura.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, virksomhedsnavn, adresse, tlf.nr, e-mailadresse og CVR nr.

 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos FriloTech ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Den dataansvarlige på info@frilotech.dk er Peter Mailund FriloTech ApS.
 
 
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
 
 
Som registreret hos FriloTech ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@frilotech.dk

Klageadgang

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til info@frilotech.dk

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 14-10-2023